1393/10/22

پذیرش مقاله سید صابر امامی در دو کنفرانس بین المللی

     مقاله سید صابر امامی با موضوع “بررسی عوامل موثر بر آمادگی سازمانهای دولتی برای استقرار نظام جانشین پرور در بخش دولتی” در دو کنفرانس […]
1393/10/30

مقاله سید صابر امامی در نخستین همایش سیستم های حمل و نقل هوشمند جاده ای

     مقاله سید صابر امامی با عنوان نقش قرارداد های BOT در توسعه سیستم های حمل و نقل جاده ای در نخستین همایش سیستم های […]
1394/02/25

مقاله سید صابر امامی در دو کنفرانس بین المللی در دو شهر بانکوک و استانبول

    پس از پذیرش مقاله سید صابر امامی در ابتدای سال 2015 در دو کنفرانس بین المللی تجارت،اقتصاد و علوم اجتماعی در تاریخ 27 و […]
1396/10/06

پذیرش مقاله سید صابر امامی در کنفرانس مدیریت و راهبردهای نوآوری کره جنوبی

مقاله سید صابر امامی با عنوان بررسی تاثیر ویژگیهای شخصی کارآفرین  بر تشخیص فرصت های کسب و کار نوپا در ایران در کنفرانس مدیریت و راهبردهای نوآوری […]