پذیرش مقاله سید صابر امامی در دو کنفرانس بین المللی

پذیرش مقاله سید صابر امامی در دو کنفرانس بین المللی

 saber emami accepted 04

 saber emami accepted 03

 مقاله سید صابر امامی با موضوع “بررسی عوامل موثر بر آمادگی سازمانهای دولتی برای استقرار نظام جانشین پرور در بخش دولتی” در دو کنفرانس بین المللی پذیرش شد.

بنا بر این گزارش مقاله مذکور در کنفرانس تجارت،اقتصاد و علوم اجتماعی که 27 و 28 فوریه در شهر استانبول کشور ترکیه جهت ارائه شفاهی پذیرفته شده است.همچنین در کنفرانس دانش مدیریت که 28 و 29 ژانویه در شهر دبی برگزار میشود این مقاله مورد پذیرش قرار گرفته است.

در چکیده مقاله “بررسی عوامل موثر بر آمادگی سازمانهای دولتی برای استقرار نظام جانشین پرور در بخش دولتی” آمده است:

در جهان امروز نگاه متفاوتي به نيازهاي رهبري و مديريتي به وجود آمده است.بسياري از صاحب نظران،معضل كمبود مديران و رهبران را در سالهاي آتي با بحران كامپيوتري سال 2000 كه دنياي كامپيوترزده ما را با يك آشفتگي اساسي مواجه كرد مقايسه مي كنند.برخي معتقدند بي نوجهي به برنامه هاي تربيت جايگزين مديران مانند بمب ساعتي مخربي است كه يك دهه بعد منفجر خواهد شد.به بيان ديگر ميتوان برنامه هاي جانشين پروري را با بيمه عمر براي سازمان معرفي كرد كه همه در مورد اهميت و ضرورت آن اتفاق نظر دارند اما مايل نيستند در مورد آن فكري جدي و اقدامي عملي داشته باشند.شركت هاي پيشرو و موفق جهان در كنار ساير وجوه تمايز خود با شركت ها و بنگاه هاي اقتصادي ديگر اختلافي عميق در برنامه هايي منظم و جدي براي يافتن و تربيت استعدادها و جانشينان مناسب براي مديران خود دارند.بي شك براي استقرار نظام همه گير جانشين پروري در سازمان به بسترهايي نياز است.حمايت مستمر مدير ارشد از برنامه هاي جانشين پروري ،گرايش سازمان به شايسته گزيني و تعداد و نسبت بالاي مديران با تجربه و پا به سن گذاشته به جوانان تحصيل كرده و طالب رشد در سازمان به عنوان عوامل موثر بر آمادگي سازمان براي استقرار نظام جانشين پرور مورد بررسي قرار گرفت.حوزه مشاوران جوان رياست جمهوری به عنوان بستری تازه که در دولت نهم جمهوری اسلامی تشکيل شد به عنوان جامعه آماری مورد بررسی قرار گرفت…