مقاله سید صابر امامی در دو کنفرانس بین المللی در دو شهر بانکوک و استانبول

مقاله سید صابر امامی در دو کنفرانس بین المللی در دو شهر بانکوک و استانبول

 saber turkey01 ARTICLE  saber thailand ARTICLE

پس از پذیرش مقاله سید صابر امامی در ابتدای سال 2015 در دو کنفرانس بین المللی تجارت،اقتصاد و علوم اجتماعی در تاریخ 27 و 28 فوریه در شهر استانبول کشور ترکیه و کنفرانس دانش مدیریت در تاریخ 28 و 29 ژانویه در شهر دبی، مقاله  “بررسی عوامل موثر بر آمادگی سازمانهای دولتی برای استقرار نظام جانشین پرور در بخش دولتی” به دو کنفرانس بین المللی دیگر در کشور تایلند و ترکیه نیز راه یافت

بنا بر این گزارش مقاله مذکور در سومین کنفرانس تحقیقات  تجارت اقتصاد و علوم اجتماعی با عنوان (IBESRA) در کشور ترکیه و شهر استانبول جهت سخنرانی به مدت ده دقیقه و پرسش و پاسخ به مدت پنج دقیقه پذیرفته شده است.همچنین در کنفرانس (IRC – 2015) که 23و 24 ماه می در شهر بانکوک کشور تایلند برگزار میشود این مقاله مورد پذیرش قرار گرفته است.

در چکیده مقاله “بررسی عوامل موثر بر آمادگی سازمانهای دولتی برای استقرار نظام جانشین پرور در بخش دولتی” آمده است:

در جهان امروز نگاه متفاوتي به نيازهاي رهبري و مديريتي به وجود آمده است.بسياري از صاحب نظران،معضل كمبود مديران و رهبران را در سالهاي آتي با بحران كامپيوتري سال 2000 كه دنياي كامپيوترزده ما را با يك آشفتگي اساسي مواجه كرد مقايسه مي كنند.برخي معتقدند بي نوجهي به برنامه هاي تربيت جايگزين مديران مانند بمب ساعتي مخربي است كه يك دهه بعد منفجر خواهد شد.به بيان ديگر ميتوان برنامه هاي جانشين پروري را با بيمه عمر براي سازمان معرفي كرد كه همه در مورد اهميت و ضرورت آن اتفاق نظر دارند اما مايل نيستند در مورد آن فكري جدي و اقدامي عملي داشته باشند.شركت هاي پيشرو و موفق جهان در كنار ساير وجوه تمايز خود با شركت ها و بنگاه هاي اقتصادي ديگر اختلافي عميق در برنامه هايي منظم و جدي براي يافتن و تربيت استعدادها و جانشينان مناسب براي مديران خود دارند.بي شك براي استقرار نظام همه گير جانشين پروري در سازمان به بسترهايي نياز است.حمايت مستمر مدير ارشد از برنامه هاي جانشين پروري ،گرايش سازمان به شايسته گزيني و تعداد و نسبت بالاي مديران با تجربه و پا به سن گذاشته به جوانان تحصيل كرده و طالب رشد در سازمان به عنوان عوامل موثر بر آمادگي سازمان براي استقرار نظام جانشين پرور مورد بررسي قرار گرفت.حوزه مشاوران جوان رياست جمهوری به عنوان بستری تازه که در دولت نهم جمهوری اسلامی تشکيل شد به عنوان جامعه آماری مورد بررسی قرار گرفت…