پذیرش مقاله سید صابر امامی در کنفرانس مدیریت و راهبردهای نوآوری کره جنوبی

پذیرش مقاله سید صابر امامی در کنفرانس مدیریت و راهبردهای نوآوری کره جنوبی

مقاله سید صابر امامی با عنوان بررسی تاثیر ویژگیهای شخصی کارآفرین  بر تشخیص فرصت های کسب و کار نوپا در ایران در کنفرانس مدیریت و راهبردهای نوآوری که در ماه مارچ ۲۰۱۸ در کشور کره جنوبی و شهر سئول برگزار خواهد شد به عنوان مقاله ارائه شفاهی پذیرفته شد

در بخشی از این مقاله آمده است:

تشخیص فرصت کارآفرینانه روند بسیار مهمی است که از سه مرحله تشکیل می شود: شناسایی فرصت، ارزیابی فرصت و بهره برداری از فرصت. با اینکه این مراحل بسیار ساده به نظر می رسد اما در واقع انجام شان نیازمند داشتن اطلاعات و مهارت های خاصی است.در حالیکه میتوان گفت با استفاده از ابزارهای مختلف ریاضی و محاسباتی میتوان تا بخش قابل توجهی از فرایند های تشخیص فرصت کارآفرینانه را راهبری کرد اما برخی خصوصیات فردی کارآفرین نیز میتواند در این فرایند تاثیر گذاشته و بر روی نتایج اثر بگذارد.صفات کارآفرینانه در شکل دادن رفتار فردی حایز اهمیت است. الگوهای روان شناختی، نقش شخصیت، انگیزش و تمایل در تاثیر گذاری بر کارآفرینی را برای تشخیص فرصتهای کارآفرینی به کار می برند.توانایی یا تمایل فرد برای درگیر شدن موفقیت آمیز دررفتار کارآفرینانه به طور عمده به شخصیت فرد بستگی دارد.(رمیکین،۲۰۱۳ (ویژگیهای شخصیتی کارآفرینی مجموعهای از خصوصیات شخصی مشترک در بین اغلب کارآفرینان می باشد که این خصوصیات شامل سه ویژگی کلیدی مرکز کنترل درونی، توفیق طلبی و تحمل ابهام می باشد.