مجوز انتشار ماهنامه لواسان صادر شد

مجوز انتشار ماهنامه لواسان صادر شد

sabe emami lavasan
در جلسه 1394/6/30 هیأت نظارت برمطبوعات، شماری از تقاضاهای صدور مجوز نشریات مورد بررسی قرار گرفت که طی آن ماهنامه لواسان به صاحب امتیازی و مدیر مسئولی سید صابر امامی  مجوز انتشار دریافت کرد.
در متن این پروانه آمده است:به موجب ماده 13 قانون مطبوعات مصوب 1364/12/28 مجلس شورای اسلام،پروانه انتشار نشریه لواسان در زمینه اجتماعی فرهنگی به زبان فارسی و ترتیب انتشار ماهنامه با گستره شهرستان شمیرانات و نوع انتشار روزنامه ای به نام آقای سید صابر امامی در تاریخ 1394/6/30 به شماره ثبت 75783 صادر میگردد.امید است با رعایت قانون مطبوعات در تحقق رسالت فرهنگی و مطبوعاتی خویش موفق باشید.