وقتی بوم و رنگ را به هم میرسانم…

وقتی بوم و رنگ را به هم میرسانم…

 saber emami paint (3)  saber emami paint (4)
 saber emami paint (5)  saber emami paint (2)

این اواخر قول داده بودم راجع به موضوعی در این صفحه بنویسم که دیدم هنوز به وقتش نیست و نوشته پخته از ذهنم تراوش نخواهد کرد. لذا تصمیم گرفتم ماحصل رساندن بوم و رنگ را که نامش در عموم نقاشی است را اینجا بگذارم تا این نقشها خوشحال شوند از توجه من و تو.