خواستن و دانستن و توانستن

خواستن و دانستن و توانستن

0001

آنچه در سالهای گذشته گذشته،چه خوب و چه بد همه و همه امروز را ساخته است و امروز من به آنچه هستم فکر میکنم که ده سال پیش همین را میخواستم؟میخواستم ولی امروز که رخ نشان داده نمیدانم که آیا این همین بود؟ و این همین چه امروز کم فروغ است پس حال به این می اندیشم که چه میخواهم و چگونه میخواهم و عجبم از این انسان که تمامی ندارد خواسته هایش؛اما یک چیز را خوب میدانم و آن اینکه خواستن توانستن است و اگر نتوانستی بدان یا نخواستی یا نمیدانستی که چه میخواستی و امروز خدایا کمکم کن بدانم چه میخواهم که اگر ده سال دیگر به آن رسیدم به این نیندیشم که همین بود خواسته ام و چه تلخ اگر آنچه داشتم را نخواهم و همین