نسل پنجم

IMG_1447

چقدر ریشه خوب است.چقدر به ریشه وابسته ایم و چقدر حس عجیبی دارد وقتی تصویر ریشه ات را میبینی.همه ریشه میخواهیم و ریشه است که یادمان می آورد از کجا ها شروع کردیم و چه باری بر روی دوش داریم و چقدر مهم که ریشه محکم بر خاک را محکم تر کنیم و ادامه دهیم تا نسل های بعدی هم به استحکام ریشه از اوله اول شروع نکنند.

چند ساعتی بیشتر به 1394 نمانده و آرزو میکنم در این سال جدید بتوانم محکم تر از قبل بمانم.بتوانم آنچه باشم که خدایم خواسته است و بخواهم آنطور باشم که باید باشم.خدایا گناهانم ببخشا و در این آغاز سال جدید قدرتی ده تا از مسیر و راهت جدا نشوم.خدایا درمانی بر ناتوانی هایم قرار ده و توانمندی هایم را در مسیر خودت قرار ده.

خدایا نعمتت بیشتر از شکرانه ام بوده است و چون زیاده خواهم بیشتر هم بدهی بیشتر بدهکار میشوم.شرمنده ام که سپاسگزاری را خوب بلد نیستم و بر عکس ناسپاسی در قبال سپاس را پیشه کردم.خدایا قدرت شکر نعمتت را به نعماتی که مرحمت فرمودی افزوده کن.خدایا بابت نعمت خانواده خیلی خوب،دوستان خیلی خوب،موقعیت های خیلی خوب و آب و خاک و ریشه خیلی خوب ممنونم