عکس با شورت ورزشی

saber emami footbal

بعد از مدتهای طولانی خیلی اتفاقی گذرم به فوتبال بازی کردن افتاد و عجب تجربه جدیدی به دست آمد!بعضی وقت ها که از بیرون به موضوعی نگاه میکنی با شکلی دیگر از آن آشنا میشوی که اگر داخل موضوع بودی آنطور نمیدیدی.ماجرای فوتبال بازی کردن ما هم همینطور بود و چقد عجیب که از بیرون زمین کاری بس آسان به نظر میرسید و به داخل زمین که شدیم فهمیدم دو نیمه پانزده دقیقه ای که تازه ده بار هم تعویض شوی که نفس بگیری باز هم نفست به شماره می افتد و چقدر بد که تا در موقعیت نباشی نخواهی فهمید که بدجوری بدنت به درد ورزش نمیخورد.خلاصه اینکه تا چهار پنج ساعت بعد از بازی هنوز هم نفس نفس میزدم و الان هم با گذشت چند روز بدجوری سرما خوردم از عرق کردن آن روز.نتیجه اخلاقی اینکه بدجور پیرمرد شدم و باید یه فکر اساسی کنم.ضمن اینکه عکس با شورت ورزشی کسی را ورزشکار نمکند.