انتشار نخستین کتاب دانشگاهی با موضوع خدمات پس از فروش

انتشار نخستین کتاب دانشگاهی با موضوع خدمات پس از فروش

سید صابر امامی

کتاب “مدیریت خدمات پس از فروش” تالیف مشترک سید صابر امامی و محمد ذاکری با مقدمه دکتر ناصر پورصادق توسط انتشارات جهاد دانشگاهی منتشر شده است

بنا بر این گزارش برای اولین بار در کشور کتابی با موضوع خدمات پس از فروش در چارچوب محتوای دانشگاهی و به صورت جامع با همکاری دبیرخانه کنفرانس راهکارهای  توسعه خدمات پس از فروش و گارانتی  و جهاد دانشگاهی منتشر شده است.

در این کتاب نه فصلی موضوعات مختلف مرتبط با خدمات پس از فروش مانند مبانی و کلیات خدمات پس از فروش،مدیریت ارتباط با مشتری، جمع آوری نیازهای مشتری،آثار خدمات به مشتریان به عنوان عامل بازاریابی، بررسی عوامل شکست در مدیریت خدمات پس از فروش، خدمات پس از فروش و زنجیره تامین قطعات ،چارچوب برنامه ارائه خدمات به مشتریان،رسیدگی به شکایات و مشتری محوری با تاکید بر کسب و کارهای الکترونیک،مدل خدمات پس از فروش،مدیریت دانش مشتری مورد توجه قرار گرفته است.

لازم به ذکر است این کتاب در 136 صفحه و با قیمت 6000 تومان وارد بازار شده است.