یاد ایام گذشته در باشگاه خبرنگاران

یاد ایام گذشته در باشگاه خبرنگاران

به یاد ایام گذشته از خیابان ولیعصر که عبور میکردم ناگهان دوستی قدیمی را دیدم.دوستی که خاطراتی از سال ۸۳ تا ۸۷ را برایم زنده کرد.کار در میان دوستانی که همه با هم تجربه کردیم و امروز هم به چه زیبایی دوستان ارزشمندی هستند که همچنان با هم خاطره میسازیم.پا گذاشتن در باشگاه خبرنگاران یاد و خاطره خبرنگاری و شیطنتهایش،دبیر خبر شدن و مسئولیت هایش،جشنواره برگزار کردن و حواشی اش و کلی اتفاقات دیگر را در کنار هم در ذهنم بیدار کرد.

بچه ها پرسیدند از دوستان آن دوره با کسی ارتباط داری و وقتی دیدم با خیلی از دوستان آن دوره در ارتباطم خدا را شکر کردم

دوستی های ده ساله و بیشتر خیلی گرانند،قدرشناسشانم.