کارت “آفرین” برای بیست و پنج سال پیش است

پایگاه جامع مدیریت – مدیریار
1396/03/11
هدیه شرکت فناپ به بنیاد کودک
1396/04/02

به آلبوم شبی تار سحر نظر کردم،
به یاد عمر گذشته شبی سحر کردم،
به یادبود عزیزان دمی به سر بردم،
شبی دومرتبه با عمر رفته سر کردم،
به هر دری که شدم ، بی نتیجه برگشتم،
دری گشوده نشد، خویش در به در کردم،
مناطری ز حیات گذشته را دیدم،
بدیدم آن همه باز دیده دیده پر گوهر کردم

دیدگاه ها بسته شده است