عضویت‌ها

 عضو پیوسته انجمن بازرگانی ایران

 عضو پیوسته انجمن مدیریت منابع انسانی

 عضو پیوسته انجمن مدیریت اطلاعات ایران

 عضو انجمن مدیریت صنعتی ایران

 عضو انجمن استاندارد ایران

عضو پیوسته انجمن مدیریت دولتی

عضو انجمن مدیریت اجرایی ایران

عضو اتاق بازرگانی ایران و عراق

عضو اتاق بازرگانی ایران و آلمان

عضو انجمن اقتصاد انرژی ایران

 عضو سرای اهل قلم

  عضو سرای روزنامه نگاران

  عضو انجمن روزنامه نگاران مسلمان

  عضو انجمن تهیه کنندگان مستند خانه سینما

 عضو انجمن جامعه شناسی ایران

 عضو صندوق اعتباری هنر

 عضو انجمن مدیران روابط عمومی ایران

عضو پیوسته  انجمن انفورماتیک ایران

 عضو وابسته انجمن رمز ایران

 عضو پیوسته  انجمن کامپیوتر ایران

دیدگاه‌ها